ВИЗИЈА: Да создадам профитно поставен, клиентски ориентиран, технолошки модерен и интегриран физичко - електронски центар за управување со податоци и документи, кој го гарантира физичкиот интегритет и континуитетот на податоците и документите што ги чува и обезбедува највисока ефикасност во процесот на нивна употреба, преку едноставни и ниско трошковни модули (начини) за пристап, употреба или размена на информациите и податоците.

МИСИЈАТА на INBOX е, да создаде и одржи високо профитабилен бизнис модел на интегрирани архивски сервиси, кој обезбедува врвна заштита на податоците и документите што му се доверени на чување и преку своите иновативни комуникациски решенија на своите клиенти им обезбедиме конкурентна предност во работењето, преку минимизирањето на трошокот, времето и човечкиот трудот за комуникација со нивните податоци.

Изјава од претседателот

  

Политика за квалитет

    

Политика за безбедност на информации

  

Организациона структура

  

Тимот на Inbox

  

Референтна листа

  

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk