ЗАКОН ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ Службен весник на РМ, бр.95 од 26.07.2012 година

Со овој закон се уредува заштитата чуањето,обработката и користењето на архивскиот материјал,инспекцискиот надзор и надлежностите на Државниот архив на Република Македонија.

Прочитајте повеќе за законот на следниов линк.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА КАДРОВСКИ,ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ

ИСПОЛНАТ ДОКУМЕНТАРНИТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЗАШТИТА,ЧУВАЊЕ,И КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВАТНИОТ АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ Службен весник на РМ,бр.99 од 12.07.2013

 

Со овој правилник се пропишуваат,кадровските техничките и просторните услови кои треба да ги исполнуваат документарните центри за заштита чување и користење на приватниот архивски и документарен материјал

Прочитајте повеќе за законот на следниов линк.

 

 

УРЕДБА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ Службен весник на РМ,бр.1 од 03.01.2013

Со оваа уредба се уредува канцелариското и архивскито работење на државните органи и институции,јавните установи и служби,јавните претпријатија,трговските друштва основани од државата или во кои доминантен капитал има државата,единиците на локалната самоуправа и градот Скопје,правните и физичките лица на кои со закон им се доверени јавни овластувања,приватните правни лица и физичките лица кои самостојно вршат дејност(во натамошниот текст: иматели).

 

Прочитајте повеќе за законот на следниов линк.

 

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ Службен весник на РМ,бр.99 од 02.07.2014

Со ова упатство се пропишуваат начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење на државните органи,институции,јните установи и служби,јавните претпријатија,единиците на локалната самоуправа и градот Скопје,правните лица и физичките лица кои вршат јавни овластувања,приватните правни лица и физичките лица кои самостојно вршат дејност (во натамошниот текст:имателите).

Прочитајте повеќе за законот на следниов линк.

 

 

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СО ПОДОЛГИ РОКОВИ НА КОРИСТЕЊЕ Службен весник на РМ,бр. 99 од 12.7.2013

Прочитајте повеќе за законот на следниов линк.

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk