facebook pixel
Нашето архивско депо е организирано според највисоките светски стандарди за безбедност со 2 нивоа на заштита: aрхивско депо за документарен материјал и сеф депо строго терморегулирано со константна температура , влажност и контрола на двоен пристап, во чиј што рамки се чуваат документи од трајна вредност, документи од историска важност, медицински материјали и медиумски носачи на информации.

Архивско сеф депо (Media Vault)
Архивското депо и Архивскиот сеф на нашиот документарен центар Инбох , ги исполнуваат условите пропишани со : Правилник за кадровски , технички и просторни услови кои треба да ги исполнат документарните центри за заштита , чување и користењето на приватниот архивски и документарен материјал ( сл.весник на РМ, бр.99 од 12.7.2013) .
Правилникот е донесен врз основа на член 34 став 5 од Законот за архивски материјал ( ,,Службен весник на Република Македонија “ бр.95/2012),од страна на Државниот Архив на Република Македонија.
СПЕЦИЈАЛНИ ПРОДУКТИ поврзани со УСЛУГАТА : Физичко Архивирање во архивски сеф

Покрај адекватно чување на конвенционален и неконвенционален архивски материјал , во архивскиот сеф , според барањето на клиентите може да се чуваат и
• Чување на запечатени ( пломбирани ) архивски кутии ( конвенционален архивски материјал )
За клиентите кои немаат интенција да побаруваат документација за услугата скенирање по потреба...
За повеке информации контактирајте нè тука.
• Чување на запечатени ( пломбирани ) носачи на неконвенционален архивски материјал.
За зголемување на безбедноста на имателот , до складишниот матерјал може да се дојде само со отклучување / внесување на шифра која се поседува/ е позната од страна на корисникот ( клиентот ) ...
За повеке информации контактирајте нè тука.
• Ротација на неконвенционален матерјал ,
При што клиентот си обезбедува back-up на податоците и ја одредува фреквенцијата на ротација на горенаведениот матерјал .
За повеке информации контактирајте нè тука.

CONTENT

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

© 2011 - 2018 Inbox - archive and data center. Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk