УСОГЛАСЕНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

Бизнисот ги исполнува стандардите

Почетна 9 Електронска Архива 9 Усогласеност и безбедност

Водењето бизнис во дигиталниот свет е предизвик и бара смели активности и деловни партнери кои можеби никогаш нема да ги видите лично. Ситуацијата со дигиталните документи е уште поголем попредизвик поради чувствителноста на податоците и технолошките промени.

Затоа, регулаторните тела напишаа милиони параграфи во членови, рамки и прописи за да постават ПРАВИЛА.

Digital office во својата платформа ги инкорпорираше сите регулативи на ЕУ и локални (како eIDAS, MoReq2, GDPR), осигурувајќи дека секој процес, дејство или зачуван документ може да биде законски валиден, одржувајќи ја автентичноста и долгорочната важност на највисоко ниво.

„Како дигитално и правно валидно да водиме бизнис “ е за зачувување на интегритетот и автентичноста на документите и податоците“.

„Станува збор за елиминирање на рачните процеси и човечките грешки со пристапот за наменски вградена усогласеност“.

 

Наменска усогласеност

Постојано земаме активна улога во усогласувањето со сите нови регулативи, и на ЕУ и локално издадените во врска со давателите на услугата електронско складирање. Следејќи го принципот „Наменска усогласеност“ применуваме систематски пристап за исполнување на регулаторните барања во мануелните и автоматизираните задачи и процеси.

  • Изворен код и безбедносна проверка на системот според добрата практика на OWASP.
  • Потврда на дигиталниот потпис на секој документ
  • Потпис и временски печат од Digital Office на сите зачувани документи (стандард XMLERS и RFC 3161) со што се обезбедува интегритет.
  • Сертифициран електронски систем за архивирање, сертифициран од ЕУ (Словенија)
  • Усогласеност со GDPR, бидејќи има методи за сокривање чувствителни податоци, поставување дозволи и следење на ревизорските дневници до какви било дејства на корисникот
  • Обезбедена пристапност на долг рок

 

Поставете високи стандарди – обидете се со Digital Office.

Контактирајте нѐ

За ефикасност и поголема контрола

Направи си понуда