Физичко архивирање –
Повеќе

Почетна 9 Физичка Архива 9 Физичко архивирање – Повеќе

Вашата организација, независно голема или мала, има едно заедно нешто со сите останати организации ширум светот. Сите Вие создавате бизнис записи кои што содржат структурни информациски пакети кои рефлектираат различни аспекти од Вашиот бизнис и организациски модел. Збирот на Вашите деловни записи ја претставува Вашата архива, додека процесите на сортирање, структурирање и складирање на Вашите бизнис записи е архивскиот циклус.

Поентата на структурирање на Вашиот процес на архивирање е причината што информациите Вам ќе Ви бидат потребни одново и одново, а со цел да биде ефикасни, критична точка е тие информации да Ви бидат достапни навремено.

Инбох Ви помага да ја менаџирате Вашата архива со ефикасна технологија.

Ви овозможуваме централна точка на комуникација преку нашата Cloud Archive Solution, каде сите Ваши електронски мета-податоци се безбедно зачувани и Вие можете да го пребарувате и побарувате во секое време, од било која локација, било кој авторизиран корисник.

НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЕФИКАСНОСТ ВО МЕНАЏИРАЊЕТО НА ВАШАТА АРХИВА. Откако документите се обележани со баркод налепници и електронскиот регистар е создаден, Вие комуницирате со Вашата архива преку Cloud Archive апликацијата која што Ви е овозможена преку Инбох. Вашата работа се поедноставува единствено на издавање работни налози.

Вашиот ангажман се состои од три чекори: > ПРЕБАРАЈ > НАЈДИ > ИСПРАТИ БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВА.

Нашето решение Ви дава целосна контрола врз сите процеси поврзани со архивирањето и менаџирањето на документите од една централна точка. И оваа централна точка е базирана на cloud решение. Вие нема да треба да инвестирате во софтвер, хардвер или да имате дополнителни трошоци за одржување, развој и поддршка.

Ќе ја подобриме безбедноста на Вашата архива и ќе обезбедиме Вашите документи да бидат чувани во целосен интегритет

Низ последната декада, приватноста, заштитата на податоци и новите регулаторни усогласувања, прераснаа во вистинска грижа за сите организации. Секој ден се соочуваме со се повеќе приказни за кражба на идентитети, злоупотреба на медицински досиеа, неуспешни сценарија за справување со катастрофи, како и најактуелно, проток на информации – што создава катастрофални последици за организациите, менаџерите и сопствениците.

За да ги заштитиме клиентите од горенаведените ризици, ние создадовме систематски пристап кон менаџирање на ризици поврзани со сите горенаведени закани. Од таа причина создадовме најстроги стандарди за физичка безбедност и заштита на интегритетот на податоците. Нашата компанија е стандардизирана со Стандардот за менаџирање на квалитет ИСО 9001:2015. Деловните податоци и заштита на информацискиот менаџмент е сертифицирана со стандардот за Безбедност на информации – ИСО 27001. Ги структуриравме нашите објекти, нашите процеси нашиот сигурносен систем за да ги елиминираме сите видови на закани.

НИЕ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛОСНО ЗАКОНСКО УСОГЛАСУВАЊЕ. Ние ќе ги организираме, сортираме и структурираме Вашите архивски знаци согласно Вашиот архивски план и листи во нашата апликација. Вашите документи ќе бидат обележани со баркод налепница и ќе бидат евидентирани во системот заедно со соодветниот опис на записот. Со баркодирање на документите, ние поставуваме инвентарни кодови за сите вашите документи кои овозможуваат следење на движењето и употребата на истите низ целиот нивен законски пропишан рок за чување. Нашиот систем Ви овозможува да креирате архивски правила согласно локалната регулатива за класификација и чување на архивски документи. Сите наши услуги и процеси се усогласени со Упатството за начинот и техниките на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивско работење (Службен весник на Р.М, бр.99 од 02.07.2014).

Почетна 9 Физичка Архива 9 Физичко архивирање – Повеќе

Вашата организација, независно голема или мала, има едно заедно нешто со сите останати организации ширум светот. Сите Вие создавате бизнис записи кои што содржат структурни информациски пакети кои рефлектираат различни аспекти од Вашиот бизнис и организациски модел. Збирот на Вашите деловни записи ја претставува Вашата архива, додека процесите на сортирање, структурирање и складирање на Вашите бизнис записи е архивскиот циклус.

Поентата на структурирање на Вашиот процес на архивирање е причината што информациите Вам ќе Ви бидат потребни одново и одново, а со цел да биде ефикасни, критична точка е тие информации да Ви бидат достапни навремено.

Инбох Ви помага да ја менаџирате Вашата архива со ефикасна технологија.

Ви овозможуваме централна точка на комуникација преку нашата Cloud Archive Solution, каде сите Ваши електронски мета-податоци се безбедно зачувани и Вие можете да го пребарувате и побарувате во секое време, од било која локација, било кој авторизиран корисник.

НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЕФИКАСНОСТ ВО МЕНАЏИРАЊЕТО НА ВАШАТА АРХИВА. Откако документите се обележани со баркод налепници и електронскиот регистар е создаден, Вие комуницирате со Вашата архива преку Cloud Archive апликацијата која што Ви е овозможена преку Инбох. Вашата работа се поедноставува единствено на издавање работни налози.

Вашиот ангажман се состои од три чекори: > ПРЕБАРАЈ > НАЈДИ > ИСПРАТИ БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВА.

Нашето решение Ви дава целосна контрола врз сите процеси поврзани со архивирањето и менаџирањето на документите од една централна точка. И оваа централна точка е базирана на cloud решение. Вие нема да треба да инвестирате во софтвер, хардвер или да имате дополнителни трошоци за одржување, развој и поддршка.

Ќе ја подобриме безбедноста на Вашата архива и ќе обезбедиме Вашите документи да бидат чувани во целосен интегритет

Низ последната декада, приватноста, заштитата на податоци и новите регулаторни усогласувања, прераснаа во вистинска грижа за сите организации. Секој ден се соочуваме со се повеќе приказни за кражба на идентитети, злоупотреба на медицински досиеа, неуспешни сценарија за справување со катастрофи, како и најактуелно, проток на информации – што создава катастрофални последици за организациите, менаџерите и сопствениците.

За да ги заштитиме клиентите од горенаведените ризици, ние создадовме систематски пристап кон менаџирање на ризици поврзани со сите горенаведени закани. Од таа причина создадовме најстроги стандарди за физичка безбедност и заштита на интегритетот на податоците. Нашата компанија е стандардизирана со Стандардот за менаџирање на квалитет ИСО 9001:2015. Деловните податоци и заштита на информацискиот менаџмент е сертифицирана со стандардот за Безбедност на информации – ИСО 27001. Ги структуриравме нашите објекти, нашите процеси нашиот сигурносен систем за да ги елиминираме сите видови на закани.

НИЕ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛОСНО ЗАКОНСКО УСОГЛАСУВАЊЕ. Ние ќе ги организираме, сортираме и структурираме Вашите архивски знаци согласно Вашиот архивски план и листи во нашата апликација. Вашите документи ќе бидат обележани со баркод налепница и ќе бидат евидентирани во системот заедно со соодветниот опис на записот. Со баркодирање на документите, ние поставуваме инвентарни кодови за сите вашите документи кои овозможуваат следење на движењето и употребата на истите низ целиот нивен законски пропишан рок за чување. Нашиот систем Ви овозможува да креирате архивски правила согласно локалната регулатива за класификација и чување на архивски документи. Сите наши услуги и процеси се усогласени со Упатството за начинот и техниките на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивско работење (Службен весник на Р.М, бр.99 од 02.07.2014).

Направи си понуда