Логистички сервис (услуги) за архивирање

Почетна 9 Физичка Архива 9 Логистички сервис (услуги) за архивирање

Преносот на големи количини на документи од една на друга локација е сериозен логистички и безбедносен предизвик. Пренесувањето на документите од нивната оригинална локација претставува не само предизвик за локацискиот менаџмент, туку во сериозен ризик за злоупотреба, оштетување или уништување на документите за време на транспортот. Заради овие причини, ние имаме развиено високо ефикасни и професионални логистички услуги за да им помогнеме на нашите клиенти да ги пренесат нивните документи надвор од оригиналната локација (off-site) и истите да можат да бидат повикувани назад (on-site), секогаш кога се потребни. Нашите архивски логистички услуги се поделени во два дела:

ПРЕЗЕМАЊЕ на документација

Ние можеме да ја превземеме Вашата докумeнтација на два начина:

1. Преземање на инцидентно барање – Вие се логирате на Вашиот профил на Cloud – Архивската Апликација и креирате работен налог за преземање на документи. Ги наведувате деталите за количина на документација за преземање, достапност, овластено лице за примопредавање на документацијата, адреса. Ние ве известуваме за точното време за преземање. Нашиот тим ќе ги прими Вашите детали и ќе ги следи Вашите преференци.

2. Превземање со пре-дефиниран распоред – Ние можеме да ја преземеме Вашата документација во термини кои се најпогодни за Вас. На пример, можеме да креираме авотматски работни налози за превземање на неделно, месечно, квартално или бил кој распоред кој е потребен за Вас.

ИСПОРАКА на документација

Независно дали документот е активен или пасивен, информацијата која што ја содржи истиот за Вас има вредност и ние имаме создадено систем за да Ви ја испорачаме таа вредност кога и да Ви е потребна. Во многу случаи, можете да ја добиете вредноста од информацијата преку нашиот модел на електронска испорака на содржината од документот (дигитална копија), но има ситуации кога е потребен оригиналниот документ. Кога и да сте во потреба од оригинален документ за Вашите легални спорови, аудит и слично, ние Ви ја доставуваме документацијата веднаш на Ваше барање. Вие се логирате на Вашиот профил од нашата апликација, го лоцирате самостојно документот или регистарот кој што го содржи истиот и креирате работен налог за испорака. Кога станува збор за физичка испорака, имаме два вида:

1. Стандардна испорака – во рок од 24 часа – го креирате работниот налог денес, ја добивата документацијата утре.

2. Експресна испорака – во рок од 120 минути.

Процесот е сличен. Се логирате на апликацијата, Го лоцирате фолдерот кој што го содржи документот и давате краток опис за документот кој што Ви е потребен (пр. Број на документ, наслов, дата). Создавате работен налог со селектирање на услугата “Скенирај по потреба„ од менито со услуги. Ние ќе Ви испратиме нотификација и конфирмација за генерираниот работен налог. Во рок од 30 минути Вие ќе го добиете скениран потребниот документ.

Направи си понуда