Новости

Новости

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Новости

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Новости

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици

Професионалните услуги за архивирање и менаџирање со документи, кои ги нуди Инбох, сè се повеќе барани од страна на домашни и странски компании за подобрување на нивните работни процеси.

Новости

Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп

Инбох – Архивски дата центар пристапи кон уште едно стратешко партнерство со Микрокоп доо – Љубљана, Словенија се со цел исполнување на своите долгорочни цели за раст, развој и иновации. Микрокоп д.о.о. Љубљана е матицата на компаниите кои ја сочинуваат...