Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Почетна 9 Новости 9 Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење  во рамките на Институтот за  историја. 

Филозофскиот Факултет од Скопје, од една страна и ИНБОХ архивски центар , од друга страна, склучија меморандум за соработка со којиницираат проект за создавање на Центар за Едукација за канцелариско и архивско работење (ЦЕКАР) и создавање на Kабинет за дигитално канцелариско работење, во рамките на Институтот за Историја. Целта на овој проект е создавање на струченквалификациски и пре-квалификациски центар во кој студентите, вработените лица и/или лицата кои бараат вработувањеќе имаат можност по светски стандарди да стекнуваат практични професионални знаења, вештини и способности да управуваат со административно канцелариски и архивски процеси на најсовремена дигиталнa платформa за автоматизација на работни процеси и да бидат носители на административната ефикасност во нивните сегашни и идни организации.

Филозофскиот Факултет од Скопје, од една страна и ИНБОХ архивски центар , од друга страна, склучија меморандум за соработка со којиницираат проект за создавање на Центар за Едукација за канцелариско и архивско работење (ЦЕКАР) и создавање на Kабинет за дигитално канцелариско работење, во рамките на Институтот за Историја. Целта на овој проект е создавање на струченквалификациски и пре-квалификациски центар во кој студентите, вработените лица и/или лицата кои бараат вработувањеќе имаат можност по светски стандарди да стекнуваат практични професионални знаења, вештини и способности да управуваат со административно канцелариски и архивски процеси на најсовремена дигиталнa платформa за автоматизација на работни процеси и да бидат носители на административната ефикасност во нивните сегашни и идни организации.

Оваа соработка ќе се материјализира во 3 конкретни активности – Донација од ИНБОХ за опремување на предавална – кабинет за дигитално канцелариско и архивско работење во рамките на Институтот за историја, потоа создавање на Центар за едукација и преквалификација и создавање на сертификациона програма за Администратор за Канцелариско и Архивско Работење (АКАР).

Високото образование е дел од најважниот триаголник за напредок на една држава: заедница – држава – високо образование. Брзите промени во општеството предизвикани од напредокот на технологијата наложуваат постојани промени и во високото образование. Но ниту една високо образовна институција не може со своите студиски програми да го следи темпото кое го наметнува развојот за да може да одговори на сите потреби на пазарот и заедницата.

Затоа неминовно е со развивање на програми за обуки во системот на доживотно учење и создавање на мултидисциплинарни студиски програми во соработка со Приватниот сектор постојано да се работи на зголемување на знаењата, вештините и компетенциите на студентите, веќе вработените и невработените лица, со еден збор да се зголеми нивната вработливост.

Како Факултет со долга едновековна традиција, на кој постои акредитирана студиска програма по Архивистика, единствена во нашата земја, соработката со ИНБОХ дооел е особено значајна, бидејќи се вклопува во нашата стратегија за развивање на нови студиски програми и апликативна дејност со вклучување на знаењето на практичари и експерти од приватниот сектор, како и привлекување инвестиции во високото образование за да заеднички создаваме кадри кои ќе можат да одговорат на потребите на заедницата. Преку Центарот, студентите ќе можат да учат на најсовремени дигитални платформи за архивирање, преку знаењето на наставниците и вработените на факултетот заеднички ќе се подобрува и платформата што ќе биде особено важно и за инвеститорот.

Особено значајно е создавањето на сертифицирана програма за Администратор за канцелариско и архивско работење (АКАР)преку која сите институции и компании во државата ќе можат да се здобијат со компетентни кадри за дигитална архива и канцелариско работење, без кој кадар е невозможно функционирање на ниту еден правен субјект. Морам да напоменам дека и не постои подобар партнер од Националниот центар за управување со информации и документи, ИНБОХ дооел, за реализација на овие активности, во кои работат голем дел од нашите дипломирани архивисти. – изјави проф.д-рРатко Дуев – Декан на Филозофскиот Факултет.

Почетна 9 Новости 9 Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење  во рамките на Институтот за  историја. 

Филозофскиот Факултет од Скопје, од една страна и ИНБОХ архивски центар , од друга страна, склучија меморандум за соработка со којиницираат проект за создавање на Центар за Едукација за канцелариско и архивско работење (ЦЕКАР) и создавање на Kабинет за дигитално канцелариско работење, во рамките на Институтот за Историја. Целта на овој проект е создавање на струченквалификациски и пре-квалификациски центар во кој студентите, вработените лица и/или лицата кои бараат вработувањеќе имаат можност по светски стандарди да стекнуваат практични професионални знаења, вештини и способности да управуваат со административно канцелариски и архивски процеси на најсовремена дигиталнa платформa за автоматизација на работни процеси и да бидат носители на административната ефикасност во нивните сегашни и идни организации.

Филозофскиот Факултет од Скопје, од една страна и ИНБОХ архивски центар , од друга страна, склучија меморандум за соработка со којиницираат проект за создавање на Центар за Едукација за канцелариско и архивско работење (ЦЕКАР) и создавање на Kабинет за дигитално канцелариско работење, во рамките на Институтот за Историја. Целта на овој проект е создавање на струченквалификациски и пре-квалификациски центар во кој студентите, вработените лица и/или лицата кои бараат вработувањеќе имаат можност по светски стандарди да стекнуваат практични професионални знаења, вештини и способности да управуваат со административно канцелариски и архивски процеси на најсовремена дигиталнa платформa за автоматизација на работни процеси и да бидат носители на административната ефикасност во нивните сегашни и идни организации.

Оваа соработка ќе се материјализира во 3 конкретни активности – Донација од ИНБОХ за опремување на предавална – кабинет за дигитално канцелариско и архивско работење во рамките на Институтот за историја, потоа создавање на Центар за едукација и преквалификација и создавање на сертификациона програма за Администратор за Канцелариско и Архивско Работење (АКАР).

Високото образование е дел од најважниот триаголник за напредок на една држава: заедница – држава – високо образование. Брзите промени во општеството предизвикани од напредокот на технологијата наложуваат постојани промени и во високото образование. Но ниту една високо образовна институција не може со своите студиски програми да го следи темпото кое го наметнува развојот за да може да одговори на сите потреби на пазарот и заедницата.

Затоа неминовно е со развивање на програми за обуки во системот на доживотно учење и создавање на мултидисциплинарни студиски програми во соработка со Приватниот сектор постојано да се работи на зголемување на знаењата, вештините и компетенциите на студентите, веќе вработените и невработените лица, со еден збор да се зголеми нивната вработливост.

Како Факултет со долга едновековна традиција, на кој постои акредитирана студиска програма по Архивистика, единствена во нашата земја, соработката со ИНБОХ дооел е особено значајна, бидејќи се вклопува во нашата стратегија за развивање на нови студиски програми и апликативна дејност со вклучување на знаењето на практичари и експерти од приватниот сектор, како и привлекување инвестиции во високото образование за да заеднички создаваме кадри кои ќе можат да одговорат на потребите на заедницата. Преку Центарот, студентите ќе можат да учат на најсовремени дигитални платформи за архивирање, преку знаењето на наставниците и вработените на факултетот заеднички ќе се подобрува и платформата што ќе биде особено важно и за инвеститорот.

Особено значајно е создавањето на сертифицирана програма за Администратор за канцелариско и архивско работење (АКАР)преку која сите институции и компании во државата ќе можат да се здобијат со компетентни кадри за дигитална архива и канцелариско работење, без кој кадар е невозможно функционирање на ниту еден правен субјект. Морам да напоменам дека и не постои подобар партнер од Националниот центар за управување со информации и документи, ИНБОХ дооел, за реализација на овие активности, во кои работат голем дел од нашите дипломирани архивисти. – изјави проф.д-рРатко Дуев – Декан на Филозофскиот Факултет.

Споделете на социјални мрежи
Направи си понуда